Avís legal

El present document (juntament amb tots els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (www.bellochcampus.com)  (d’ara endavant, la “web” o la “Plataforma”) que Belloch Campus posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

Et preguem que llegeixis atentament les presents Condicions, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat abans d’usar la Plataforma. Has de respectar totes aquelles normes que regulen l’ús de la Plataforma. Si no estàs d’acord amb totes les Condicions, no has d’usar la Plataforma. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

1. Dades identificatives

  • Nom del domini: bellochcampus.com
  • Nom comercial: Belloch Campus
  • Denominació social: PARC DE BELLOCH, S.L.
  • NIF: B63183529
  • Domicili social: Ctra. C-251 km. 5,6 08430 La Roca
  • Telèfon: +34 938 61 91 00
  • e-mail: campus@bellochcampus.eu
  • Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Barcelona, tom 35549, foli 123, S 8 fulla B-271718, I/A 1

2. Ús de la nostra Plataforma

La utilització de la Plataforma, incloent el mer accés, concedeix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes les estipulacions d’aquest Avís Legal que es trobin en vigor en el moment de l’accés. En conseqüència, l’usuari ha de llegir l’Avís Legal cada vegada que utilitzi el Portal. L’usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del Portal es realitza en tot cas sota la seva exclusiva responsabilitat.

Belloch Campus es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la Plataforma, el seu Avís i Política de Privacitat o qualsevol altra condició o text que resulti d’aplicació.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de Belloch Campus o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts de la nostra web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de Belloch Campus. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Belloch Campus i que poguessin aparèixer en la nostra web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. Belloch Campus autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets de la web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.bellochcampus.com.

Belloch Campus reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquesta.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pots fer-ho a través del correu electrònic info@bellochcampus.com.

4. Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web de tercers. Atès que Belloch Campus no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no s’assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirem a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Belloch Campus no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web de Belloch Campus. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que consideris que existeix en la nostra web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació escriu-nos a info@bellochcampus.com.

La nostra web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, no descartem la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la nostra pàgina web.

5. Virus, pirateria i altres atacs informàtics

No has de realitzar un ús indegut de la Plataforma mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. No tractaràs de tenir accés no autoritzat a la Plataforma, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la Plataforma. Et compromets a no atacar la Plataforma a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït. L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per a descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar la Plataforma. No serem responsables de qualsevol mal o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el teu ordinador, equip informàtic, dades o materials a conseqüència de l’ús de la Plataforma o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redirigeixi.

6. Exempció de responsabilitat

Belloch Campus s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en la nostra web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a l’organització

7. Protecció de dades

Pot accedir a la informació detallada respecte del tractament de les dades personals que Belloch Campus du a terme dels usuaris visitant la nostra Política de Privacitat.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la web de Belloch Campus o de les activitats en ella desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més pròxims a LA ROCA DEL VALLÈS.